Různé

Licence pro radioamatérské vysílání

Během několika posledních let se vydávání koncesí pro radioamatéry výrazně změnilo. Například smlouva CEPT umožňuje vysílat ve většině zemí bez zvláštních povolení po dobu tří měsíců. Tím se výrazně zjednodušilo používat radioamatérské zařízení při cestách do zahraničí, dovolených a podobně. I když dnes již radioamatérská licence není idelogickou zbraní přesto se v minulosti pracně získávaly. Ukázka představuje slušnou sbírku licencí které jsou někdy zajímavé svým provedením nebo i vzácností z dané země užívat radia pro komunikaci se světem. Výňatek ze stránek ČTÚ Jak získat průkaz odborné způsobilosti nebo individuální oprávnění k využívání kmitočtů k provozování rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby Amatérská radiokomunikační služba je radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně. Podmínky pro využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby na území České republiky stanovuje vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby. Abych mohl požádat o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (radioamatérské oprávnění) a přidělení volací značky, musím být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby (amatérská stanice) odpovídající třídy. Jeho vydání je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky k prokázání odborné způsobilosti. Ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti a vydání průkazu odborné způsobilosti se přihlásím u Českého telekomunikačního úřadu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové stránce ČTÚ v části Kontakty. Pro přihlášení ke zkoušce použiji příslušný formulář uvedený v části Formuláře. Správní poplatek za vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských stanic ve výši 400 Kč je splatný předem na účet ČTÚ č. 3711-60426011/0710 vedený u ČNB, pobočka Praha město, konstantní symbol 308 pro platbu bankovním převodem nebo 379 pro platbu poštovní poukázkou. Variabilní symbol je 6. Zkouška se provádí formou písemného testu z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky. Písemné testy obsahují Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby. Na žádost žadatele podle § 4 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, může být součástí zkoušky pro získání průkazu HAREC nebo NOVICE i praktické ověření znalostí z telegrafie. Zkouška se provádí formou písemných testů z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky. Její úspěšné vykonání mi bude vyznačeno v průkazu odborné způsobilosti. V případě zájmu mohu vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie. Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdržím průkaz odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských stanic a to buď průkaz HAREC operátora třídy A mající mezinárodní platnost nebo průkaz NOVICE operátora třídy N mající platnost pouze v České republice. Průkazy opravňují k obsluze amatérských stanic v odpovídající třídě a jsou vydávány s neomezenou dobou platnosti. Jako držitel průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských stanic mohu požádat ČTÚ o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (radioamatérské oprávnění), v rámci kterého mi bude přidělena volací značka, kterou si mohu navrhnout při podání žádosti. K podání žádosti mohu opět použít příslušný formulář uvedený v části Formuláře. Za vydání oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč, který je splatný předem na výše uvedený účet ČTÚ. Před uplynutím doby, na kterou mi bylo oprávnění vydáno, musím – chci-li v radioamatérské činnosti pokračovat – písemně požádat (volnou formou – dopisem) ČTÚ o prodloužení doby platnosti tohoto oprávnění. Za toto prodloužení se vybírá správní poplatek ve výši 200 Kč, který je splatný předem na výše uvedený účet ČTÚ. Zákonem č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo ustanovení § 136 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), změněno následovně: „Platnost průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, s výjimkou průkazů pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu, vydaných podle dosavadních právních předpisů se nemění. Průkazy zvláštní způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen „průkaz radioamatéra“) pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC.“. Držitelé těchto průkazů proto mohou do 30. dubna 2007 požádat o bezplatnou výměnu svých průkazů. Radioamatérská oprávnění a průkazy odborné způsobilosti, která jsou ČTÚ vydávána v souladu s Doporučením Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 61-02(dále jen “Doporučení”) a které přijala i Česká republika, opravňují jejich držitele ke krátkodobému provozování (maximálně po dobu tří měsíců) amatérské stanice i v zemích, které toto Doporučení rovněž přijaly. Pro delší pobyt je nutno požádat telekomunikační správu navštíveného státu o vydání příslušného oprávnění (licenci). Podmínky vydání je nutno předem zjistit u příslušné správy. Cizí státní příslušníci ze zemí, které přijaly Doporučení, musí pro využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby na území ČR na dobu delší než tři měsíce požádat ČTÚ o vydání radioamatérského oprávnění. Cizí státní příslušníci z ostatních zemí musí požádat i v případě využívání kmitočtů na dobu kratší. K žádosti o vydání oprávnění je třeba doložit platný certifikát HAREC. Správní poplatek ve výši 500 Kč je splatný předem na výše uvedený účet ČTÚ.

fotky

              
 
© 2024 Slavomír Zeler - OK1TN | vytvořil F&S